Sürüngenler ile İlgili Taksonomik Kavramlar Sözlüğü
Alttür: Türden daha aşağı olan taksonomik kategori.

Anus: Sindirim borusunun son kısmındaki delik

Biyotop: Yaşan koşullarında belli özellikler gösteren mahal veya bölge Örneğin: Kumlu sahil ile kayalık sahil farklı iki biyotoptur. (Y:  Bios=Hayat, Topos=Mahal)

Cins: Tek veya birden fazla tür içeren taksonomik kategori, Birden fazla tür içerdiği durumlarda bunların ortak atadan geldikleri varsayılır. Birbirine yakın cinsler arasında belli bir açıklığın bulunması gerekir

Coğrafi Irk veya sedece Irk: Bu sayfada sadece alttür anlamında kullanılmıştır.

Ekoloji: Canlı varlıkların ortamla ilişkilerini inceleyen bilim kolu. Canlı varlıkların ortamla ve kendi aralarındaki  ilişkileri (Y:  oikos=ev, logos=bilgi)

Fauna(L): Belirli bir bölge veya mahalde yaşayan hayvan topluluğu.

Flora(L): Belirli bir bölge veya mahalde yaşayan bitki topluluğu.

Form (Forma): Sistematikte bu sözcük, çok kere bir tek fert veya kategori (tür, alttür, vs.) yerine kullanılır, dolayısıyla tarafsız (nötral) birimlerden biri sayılır.

Genus(L): Türkçe'deki "Cins" kelimesinin Latince karşılığıdır.

Herpetoloji (L:Herpetologia): Sürüngem ve Amfibileri (Kurbağa, Semender vs.) inceleyen bilim dalı.

Herpetolog: Herpetoloji ile uğraşan kişi.

Karina (L: Carina): Gemi ve kayıkların altındaki gibi uzunlamasına çıkıntı. Buna benzer hafif çıkıntılar sürüngenlerde bazı pulların üzerinde de bulunur.

Kloak: Sindirim ve boşaltım artıkları ile üreme organlarının ortaya çıkmasına yarayan ortak boşluk.
(L: Cloaca=lagım)

Nominat Irk (Nominat Alttür): Eğer alttür isimleri tür isimleriyle aynıysa böyle alttürlere nominat alttür veya nominat ırk adı verilir Lacerta cappadocia cappadocia gibi

Ovidukt: Yumurta borusu (L: ovum=yumurta, ductus=boru)

Ovipar: Yumurta bırakarak çoğalan (L: ovum=yumurta, pario=meydana getirmek)

Ovovivipar: Yumurtalar vüvut içinde gelişir, fakat yavru ananın kan dolaşımı ile beslenmez. Yavru bir kese içinde veya canlı doğarsa bu tür üreyen hayvanlara ovovivipar denir. (L: Ovum=yumurta, vivus=canlı, pario=meydana getirmek)

Populasyon: Birkaç anlamı vardır, "Bir türün belli alana kapsayan fertler topluluğuna" denir. Bugünkü anlayışa göre türün esas birimi fert değil populasyondur. Genel olarak türler, alttürler populasyonlardan meydana gelir. Teorik olarak bir alttürü oluşturan populasyonlar ile aynı türden diğer alttürlerin populasyonları arasından üreme bakımından bir izolasyon (Ayrım) yoktur. Oysa bir türü oluşturan tüm populasyonlar diğer türlerin populasyonlarından üreme bakımından izoledirler ve böyle olması da gerekmektedir.

Species: Tür kelimesinin Latince karşılığıdır.

Subspecies: Alttür sözcüğünün Latince karşılığıdır.

Temporal Leke: Bazı yılan türleride gözün üzerinden veya arkasından şakak bölgesine doğru uzayan  koyu renkli leke.

Terra typica (Tipik Mahal): Her tür veya alttürün ilk sınıflandırılması bazı numune veya numunelere göre yapılmıştır. Bu ilk numune veya numunelerin toplandığı yere o türün veya alttürün Terra typica'sı denir. Örneğin Lacerta parva türünün tipik mahali Kayseridir. Bazen tipik mahal tek değil birden fazla olabilir, bu durumda incelenen numuneler tek bölgeden değil birden fazla bölgeden toplanmış demektir.

Terraryum (L: Terrarium) Karasal evcil olmayan (Vahşi) hayvanları barındırmak için kullanılan onun doğal yaşam koşullarına göre hazırlanmış, kapalı bir ortam. (Bknz. Kertenkele Beslemek bölümü)

Tür: Aralarında edinimli (bilfiil) gen değiş tokuşu olan ve bu yeteneği bulunan doğal populasyonlar grubu. Böyle bir grup diğer populasyon gruplarından izole edilmiştir. Bazı türler iki veya daha fazla alttüre ayrılırlar Bunlara politipik (Çok tipli) türler denir. Bunlar üç isimlidirler. Bazı türleri ise alttürlere ayırmak mümkün değildir. Böyle olanlara monotipik (Tek tipli) türler denir

Vivipar: Tam oluşmuş yavru doğuran. Yavru doğum öncesi gelişme sırasında anennin dolaşım sistemiyle beslenmesi gerekir (Memelilerde olduğu gibi) (L: vivus=canlı, parare=doğurmak)


Lütfen sitedeki bilgilerden kısmen yada tamamen alıntı yaparken, kaynağını belirtelim, emeğe saygı duyalım.
Sözlük Ana Menü'süne Dönüş

Sorularınız için bana e-mail atınız